Allmänna villkor vid köp via B2B IT-PARTNERS webbplats

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från och med
oktober 2015 och ersätter tidigare av B2B IT-PARTNER
publicerade försäljningsvillkor. B2B IT-PARTNER
förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera
dessa allmänna villkor, priser och övrig information
på B2B IT-PARTNERS webbplats utan föregående avisering.

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning mellan
B2B IT-PARTNER AB, org.nr 556593-0996, Box 1028,
171 21 Solna (”B2B IT-PARTNER”) och företagskund
(”Kunden”) vid köp av produkter via B2B IT-PARTNERS
webbplats. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad
del av avtalet mellan Kunden och B2B IT-PARTNER som

tecknats avseende sådant köp av produkter (”Avtalet”).
Genom att genomföra ett köp hos B2B IT-PARTNER via
B2B IT-PARNERS webbplats accepterar Kunden dessa
allmänna villkor. 

2. Priser, avgifter och fakturering

De produkter som presenteras på B2B IT-PARTNERS
webbplats utgör B2B IT-PARTNERS ordinarie sortiment.
Priserna på webbplatsen är angivna i svenska kronor,
exklusive moms och fraktkostnader. Priserna uppdateras
i realtid.

Kunden ska betala det pris och de eventuella avgifter
som gäller vid beställningstidpunkten eller som i övrigt
uttryckligen framgår av Avtalet. Om Kund är ett
börsnoterat företag, statlig myndighet, kommun eller
landsting ska betalning ske i efterskott mot faktura med
en betalningstid om 30 dagar från fakturadatumet.
För övriga kunder ska betalning, efter genomförd
godkänd kreditprövning, ske mot faktura som förfaller
till betalning tio dagar från fakturadatumet. Vid ej
godkänd kreditprövning ska betalning ske genom
förskottsbetalning och B2B IT-PARTNER ska ha rätt att
neka sådan försäljning fram till dess att förskottsbetalning skett.

 

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) samt lagreglerad påminnelseavgift
och i förekommande fall inkassoavgift. Är Kund i dröjsmål
med betalning har B2B IT-PARTNER rätt att, efter
skriftlig underrättelse därom till Kund, hålla inne
leverans eller del av leverans till dess Kund erlagt
fullständig betalning. Är Kund i dröjsmål med betalning
i mer än 30 dagar efter det att B2B ITPARTNER uppmanat
Kunden att betala förfallet belopp, får B2B IT-PARTNER
efter skriftlig underrättelse därom till Kunden häva
Avtalet helt eller delvis avseende vid tidpunkten
beställda men icke levererade produkter. Produkterna
förblir B2B IT-PARTNERS egendom till dess full betalning erlagts.

 

För ej utlösta paket debiteras en avgift om 250 kr exklusive moms.

3. Fraktkostnad

Frakt tillkommer på varje order med en grundkostnad
som anges på B2B IT-PARTNERS webbplats. Uppgifter
om kostnad för skrymmande eller tunga leveranser
och postförskottsförsändelse tillkommer.

4. Leverans och leveransförsening

Leverans sker av anlitad transportör eller budfirma.
Risken för leveransen och produkterna övergår på
Kunden när produkterna lämnats till transportören. 

Såvida inte annat överenskommits levereras beställda
produkter till Kundens leveransadress. Om Kundens
leveransadress är en postbox eller ett postboxnummer
eller om leverans direkt till Kundens leveransadress av
annan anledning inte är möjlig levereras varan till postens
utlämningsställe. Leveransdag är den dag då beställda
produkter levererats antingen till Kundens leveransadress
eller i förkommande fall till postens utlämningsställe
(”Leveransdag”). Vid försenad leverans med mer än
30 dagar har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande
till B2B IT-PARTNER häva köpet om sådan försening
orsakats av B2B IT-PARTNER. B2B IT-PARTNER ska
inte ha något ansvar för försening som orsakats av
Kunden eller transportören.

5. Returrätt

Med returrätt avses en rätt för Kunden att i enlighet
med vad som anges i denna punkt returnera en produkt
som ingår i B2B IT-PARTNERS ordinarie sortiment
utan att fel i produkt föreligger.

Returrätt gäller när följande villkor är uppfyllda:

a)     Kunden ska inom tio arbetsdagar från Leveransdagen
informera B2B IT-PARTNER om att Kunden önskar
returnera produkt;

b)     produkten ska returneras i obruten originalförpackning
och vara väl förpackad i ytteremballage. Den
ska även returneras i oanvänt skick med
samtliga komponenter och tillbehör intakta
samt fri från smuts, märkning och skador; och

c)     B2B IT-PARTNER har godkänt sådan retur.

När returförfrågan godkänts av B2B IT-PARTNER
erhåller Kunden ett returnummer som produkten ska
märkas med och returneras i originalförpackningen
med alla tillbehör inom fem arbetsdagar från det att
godkännandet erhölls. Kostnader för returfrakt och
eventuella returavgifter ska betalas av Kunden.
Om produkten vid mottagande av B2B IT-PARTNER
godkänns för retur av B2B IT-PARTNER sker kreditering
till det lägsta av dagspris och fakturerat pris. Ofullständig
eller felaktig retur återsändes till Kunden på Kundens
bekostnad. Risken för returnerade produkter övergår
till B2B IT-PARTNER när produkterna mottagits av B2B IT-PARTNER.

6. Ansvar för fel och reklamation

En produkt är felaktig om den avviker från vad som
uppges om produktens egenskaper på B2B IT-PARTNERS
webbplats eller i annan skriftlig information från
B2B IT-PARTNER avseende produkten. En produkt anses
dock inte felaktig om avvikelserna inte påverkar
varans avsedda användning eller det enbart utgör en
mindre olägenhet för Kunden.

Kunden ska vid mottagandet av produkterna kontrollera
dessa. Vid fel i produkt som går att upptäcka vid
leverans ska Kund omedelbart efter det att denne
upptäckt felet reklamera felet till B2B IT-PARTNER,
dock senast 10 dagar från Leveransdag. Om B2B IT-PARTNER
godkänner felet erhåller Kunden ett ärendenummer som
varan ska märkas med och Kunden ska därefter returnera
varan i enlighet med vad som anges ovan i punkten 5. 

För det fall fel i produkt uppkommer vid en senare
tidpunkt ska reklamation göras senast 10 arbetsdagar
efter det att felet upptäcktes eller då felet borde ha
upptäckts, dock i alla fall senast 12 månader efter
Leveransdagen. Om reklamation inte har skett inom
angiven tid har Kunden inte rätt att göra felpåföljd gällande.

Med undantag för vad som angetts ovan avseende fel i
denna punkt 6, ska reklamation p.g.a. saknad produkt
i leverans eller annan brist i fråga om typ eller mängd
göras till B2B IT-PARTNER senast inom 5 arbetsdagar
från Leveransdagen. Ofullständig eller felaktig reklamation
återsändes till Kund på Kunds egen bekostnad. Eventuella
transportskador p.g.a. bristfällig emballering vid Kunds
retur debiteras Kund.

Om produkten vid mottagande hos B2B IT-PARTNER
godkänns för reklamation av B2B IT-PARTNER ansvarar
B2B IT-PARTNER för fel i produkt enbart i enlighet med
respektive tillverkares felansvar. Föreligger fel åtar sig
B2B IT-PARTNER att, efter eget val med ovan begränsning,
avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller
återbetalning av köpeskillingen. B2B IT-PARTNERS
ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges
ovan och Kunden kan inte rikta några andra anspråk mot
B2B IT-PARTNER med anledning av felet.

7. Kontakt

I samtliga ärenden rörande leverans, returförfrågningar,
reklamation, garantier och dylikt ska Kund kontakta
B2B IT-PARTNER per telefon eller e-post (adresser anges
på webbplatsen). Vid alla kontakter bör order- och
fakturanummer samt ev. orsak för reklamation uppges.

8. Dokumentation och installation

Vid leverans av produkt ingår sedvanlig användardokumentation
i form av handböcker eller andra anvisningar. Sådan
användardokumentation är avfattad på svenska eller
engelska. Såvida inte annat överenskommits utför och
ansvarar Kund själv för installation av beställda produkter.

9. Programvara

När programvara ingår i leverans är Kunden skyldig att
iaktta de licensvillkor som gäller för denna. Licensvillkor
finns förpackade med varan vid leverans och det åligger
Kunden att kontrollera dessa vid leverans. Om Kunden inte
vill acceptera villkoren för respektive programvara ska
Kunden utnyttja sin returrätt enligt punkt 5 ovan. Om
Kunden inte utnyttjar denna rätt ska Kunden anses ha
accepterat respektive licensvillkor och ska anses vara
bunden av dessa. B2B IT-PARTNER ska inte ha något

ansvar för programvarans säkerhet eller funktion utan
Kunden får istället vända sig mot licensgivaren med
eventuella krav avseende eventuella brister i programvaran.

10. Exportbegränsning

Vissa produkter i B2B IT-PARTNERS sortiment är av
sådant slag att begränsningar i rätten att exportera
dem vidare kan föreligga. Det åligger Kunden att i
aktuella fall hålla sig underrättad om och följa de
vid var tid gällande exportreglerna. Kunden ska hålla
B2B IT-PARTNER skadeslös vid brott mot denna punkt 10.

11. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt
detta Avtal av omständighet som part inte kunnat råda
över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad
myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt
fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör
på grund av omständigheter som här angivits, ska detta
utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av
tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd
och andra eventuella påföljder.

12. Personuppgifter

B2B IT-PARTNER kommer i anslutning till Kundens
beställningar av produkter att behandla personuppgifter
om Kundens kontaktpersoner. B2B IT-PARTNER är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kund
lämnar till B2B IT-PARTNER. Uppgifterna sparas i syfte
att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt i marknadsföringssyfte.
Kunden bekräftar att Kunden har informerat berörda
kontaktpersoner hos Kunden om B2B IT-PARTNERS behandling
av deras personuppgifter och inhämtat erforderligt samtycke
till sådan behandling.

13. Ansvarsbegränsning

B2B IT-PARTNERS ansvar gentemot Kunden för sak- och
personskador orsakade av levererade produkter ska per
skadetillfälle vara begränsat till fem prisbasbelopp; och per
kalenderår tio prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det
vid tillfället för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För övriga skador ska följande gälla. B2B IT-PARTNER
ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador
eller följdskador såsom, men inte begränsat till, utebliven
vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter,
hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man,
eller minskad nytta av avtalet. B2B IT-PARTNER ansvarar
inte för förlust eller skada orsakad av omöjlighet eller
svårigheter att använda produkterna eller information
eller för förlust av data.

B2B IT-PARTNERS skadeståndsansvar för skada, förlust,
och skadeslöshetsförbindelse eller belopp som annars
måste erläggas till kund som orsakats av eller i anslutning
till B2B IT-PARTNERS utförande av sina åtaganden, eller
sådan underlåtenhet, oavsett om det orsakats under detta
avtal eller på utomkontraktuell grund, är begränsat till
kontraktsvärdet för den beställda produkt som gav
upphov till anspråket.     

14. Överlåtelse av Avtalet

B2B IT-PARTNER får utan Kundens medgivande överlåta
rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. I övrigt får
Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter inte överlåtas
utan motpartens godkännande.

15. Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav
befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet
i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation
enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

 

16. Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara
skriftliga och undertecknade av båda parter. Ändringar
och tillägg till detta Avtal får endast åberopas mot part
under förutsättning att denne skriftligen godkänt sådan
ändring eller tillägg.

 

17. Tillämplig lag och tvistelösning 

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist rörande tolkning
och tillämpning av Avtalet ska exklusivt avgöras av
Stockholms tingsrätt som första instans.

 

B2B IT-Partner Tel: 08-635 31 00 Mail: info@b2bitpartner.se Hemsida: www.b2bitpartner.se
Etailer™ by Netset
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr